NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Paghahanda para sa Kalamidad "Disaster Preparedness"
  disaster-prevention_img01.jpg

  Maraming kalamidad na dulot ng kalikasan katulad ng bagyo, malakas na pag-ulan at lindol sa bansang Japan. Walang tinutukoy na nasyonalidad o kasarian ng mga masasalanta ang mga kalamidad na ito.
  Upang ang mabawasan kahit paano ang mga biktima sa ganitong pagkakataon, ang Nagoya International Center ay nagbibigay probisyon ng iba`t-ibang impormasyon sa maraming paraan para sa mga banyagang residente, kasama na rito ang pagsasanay ng Disaster Preparedness Drill.
  Makakapulot ng iba`t-ibang kaalaman sa pamamagitan ng pagdalo sa ganitong mga aktibidad, na maaaring maging daan upang makatulong sa iba sa oras ng kalamidad. Upang makalikha ng ligtas na pamumuhay ang sinumang residente sa inyong lugar, bakit hindi mo subukang makiisa sa mga ganitong pagsasanay?

  《Ang aming mga hakbangin》

  Sa panahon ng kalamidad:

  • Probisyon ng Impormasyon ng Paglikas (Evacuation Alert) sa Lungsod ng Nagoya.
   Sa paglabas ng babala hinggil sa paglikas dahil sa pagdating ng malaking bagyo, ang NIC website ay nagbibigay ng impormasyon sa iba`t-ibang wika.
   Wika: Nihongo, Ingles, Portuges, Espanyol, Intsik, Hangle, Tagalog, Vietnamese at Nepali.

  Dagdag pa rito, sa oras ng malakihang kalamidad, magkakaroon ng implementasyon ng Disaster Relief Center sa Nagoya International Center.

  Iba pang aktibidad:

  • Ang aktibidad na ito ay para sa mga wala pang masyadong karanasan sa kalamidad na dulot ng kalikasan katulad ng lindol, nagsasagawa ng pag-aaral katulad ng pagbibigay karanasan (lindol), quiz, Disaster Preparedness lesson gamit ang iba`t-ibang wika at ang Yasashii Nihongo (easy Nihongo).
  • Ang pag-iimbita sa Disaster Preparedness Drill, ang pagpapadala ng mga residenteng banyaga na may interes sa Disaster Preparedness seminar. (NIC Disaster Preparedness Supporter Activity).
  • Ang publikasyon ng Disaster Preparedness Manual at event sa iba`t-ibang wika.
  • Ang pagsasanay ng mga language volunteers na makakatulong sa probisyon ng impormasyon para sa mga banyagang residente na nahihirapan sa wikang Nihongo, sa oras ng kalamidad.

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.